Одлука о утврђивању еталона (изворника) малог, средњег и великог грба, заставе Града Бања Лука и графичким стандардима за њихово приказивање

657.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), чл. 32. став 2. тачка 1. и 112. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14 и 39/16), Статутарне одлуке о утврђивању симбола Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 26/17) и Одлуке о употреби симбола Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 32/17), Градоначелник Града Бања Лука доноси

О Д Л У К У

о утврђивању Еталона (изворника) Малог, Средњег и Великог грба, заставе Града Бања Лука и графичким стандардима за њихово приказивање

Еталон Малог грба Града Бања Лука

I

Еталон (изворник) Малог грба Града Бања Лука чини потпуна представа Малог грба у боји (слика 1.) урађена на основу блазона (вербалног описа) из члана 1. став 3. Статутарне одлуке о утврђивању симбола Града Бања Лука:

„Мали грб Града: На штиту, подијељено, горе у црвеном сребром и црним спојницама озидани камени бедем у чијем је средишту иста таква двоспратна кула лучно отворена пољем са по једним црно отвореним прозором на спратовима и са пирамидалним сребрним кровом са наглашеном стрехом, и са обје стране те куле са по једном сребрном мањом једноспратном кулом са по једним прозором отвореним црно и кровом као што је описано, а доље сребрно са плавим суоченим кљуновима два чамца - дајака из бокова штита; преко свега таласаста плава греда изнад истог таквог прута.“

II

Графички стандарди приказивања Малог грба Града Бања Лука јесу:

1.линијска представа Малог грба (слика 2),

2.представа Малог грба шрафуром и пунктирањем по методу петрасанкте (слика 3),

3.представа Малог грба методом контрастних поља (слика 4).

слика 1.

слика 2.

слика 3.

слика 4.

Еталон Средњег грба Града Бања Лука

III

Еталон (изворник) Средњег грба Града Бања Лука чини потпуна представа Средњег грба у боји (слика 5) урађена на основу блазона (вербалног описа) из члана 1. став 4. Статутарне одлуке о утврђивању симбола Града Бања Лука:

„Средњи грб Града: На штиту, подијељено, горе у црвеном сребром и црним спојницама озидани камени бедем у чијем је средишту иста таква двоспратна кула лучно отворена пољем са по једним црно отвореним прозором на спратовима и са пирамидалним сребрним кровом са наглашеном стрехом, и са обје стране те куле са по једном сребрном мањом једноспратном кулом са по једним прозором отвореним црно и кровом као што је описано, а доље сребрно са плавим суоченим кљуновима два чамца - дајака из бокова штита; преко свега таласаста плава греда изнад истог таквог прута. Штит крунисан златном каменом озиданом бедемском круном са четири видљива мерлона и дијадемом.“

IV

Графички стандарди приказивања Средњег грба Града Бања Лука јесу:

1. линијска представа Средњег грба (слика 6),

2. представа Средњег грба шрафуром и пунктирањем по методу петрасанкте (слика 7),

3. представа Средњег грба методом контрастних поља (слика 8.)

слика 5.

слика 6.

слика 7.

слика 8.

Еталон Великог грба Града Бања Лука

V

Еталон (изворник) Великог грба Града Бања Лука чини потпуна представа Великог грба у боји (слика 9) урађена на основу блазона (вербалног описа) из члана 1. став 5. Статутарне одлуке о утврђивању симбола Града Бања Лука:

„Велики грб Града: Средњи грб Града окружен чуварима, и то: десно природна фигура Петра Кочића, одјевеног у тамносиви реденгот према моди с почетка 20. вијека, а лијево природна фигура бана Светислава Милосављевића одјевеног у фрак са припадајућим одликовањима и лентом. Оба чувара држе природни дрвени јарбол окован златом са кога се у поље вије квадратни стијег Републике Српске опшивен златним ресама (десно), односно Бање Луке (лијево). Стијег Бање Луке истовјетне је садржине као штит основног грба. Копља оба стијега овјенчана су златним трновим вијенцем. Постамент грба је руковет златног лишћа дивљег кестена (Aesculus hippocastanum) преплетеног са зеленим лиснатим гранчицама липе (Tilia tomentosa).“

VI

Графички стандарди приказивања Великог грба Града Бања Лука јесу:

1. линијска представа Великог грба (слика 10),

2. представа Великог грба шрафуром и пунктирањем по методу Петрасанкте (слика 11),

3. представа Великог грба методом контрастних поља (слика 12.)

слика 9.

слика 10.

слика 11.

слика 12.

Еталон заставе Града Бања Лука

VII

Еталон (изворник) заставе Града Бања Лука чини потпуна представа заставе у боји (слика 13) урађена на основу блазона (вербалног описа) из члана 1. став 6. Статутарне одлуке о утврђивању симбола града Бања Лука:

„Застава Града представља основни грб Града Бање Луке, без штита, који испуњава читаво поље заставе квадратног облика.“

слика 13.

Опште одредбе

VIII

1) Еталони симбола Града Бања Лука и графички стандарди за њихово приказивање овјерени су потписом и печатом Градоначелника Града Бања Лука.

2) Еталони симбола Града Бања Лука и графички стандарди за њихово приказивање чувају се у Кабинету градоначелника Града Бања Лука.

3) Књига графичких стандарда знамења Града Бања Лука саставни је дио ове одлуке.

IX

1) Зaвиснo oд нaмјeнe, симболи Града Бања Лука мoгу

сe прикaзивaти сaмo сaглaснo eтaлoну и дaтим грaфичким стaндaрдимa, у прoписaним бojaмa или црнo-бијeлoj тeхници, нeзaвиснo oд мaтeриjaлa и димeнзиja.

2) Прeдстaвe грбa у рeљeфу и нeспeцифицирaним тeхникaмa и мaтeриjaлимa мoрajу бити усклaђeнe са eтaлoнoм, aли мoдeл зa звaничну упoтрeбу пoдлијeжe увиду и сaглaснoсти организационе јединице Градске управе Града надлежне за издавање одобрења за употребу симбола Града.

X

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бања Лука”.

Број: 12-Г-4215/17.