Статут Града Бањалука

1217.

На основу члана 30. и члана 72. став 2 Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске бр.101/04 и 42/05) Скупштина града Бања Лука је, на сједници одржаној 30.11.2005.године, донијела

С Т А Т У Т

ГРАДА БАЊА ЛУКА

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом уређују се послови Града Бања Лука, као јединице локалне самоуправе, организација и рад органа Града, акти и финансирање, учешће грађана у локалној самоуправи, сарадња са другим јединицама локалне самоуправе, поступак за доношење и измјену Статута, и друга питања од локалног интереса.

Члан 2.

Град Бања Лука је територијална јединица локалне самоуправе (у даљем тексту Град), у којој грађани задовољавају своје потребе и учествују у остваривању заједничких и општих интереса, непосредно и преко демократски изабраних представника.

Град Бања Лука, има надлежности које су законом додијељене Општини.

Члан 3.

Подручје града Бањe Лукe обухвата територију града Бање Луке, са насељеним мјестима: Агино Село, Барловци, Бастаси, Бистрица, Бочац, Борковићи, Бронзани Мајдан, Церици, Чокори, Дебељаци, Добрња, Драгочај, Дракулић, Дујаковци, Голеши, Поткозарје, Јагаре, Кмећани, Кола, Кола Доња, Крмине, Крупа на Врбасу, Куљани, Локвари, Лусићи, Љубачево, Мелина, Мотике, Обровац, Павићи, Павловац, Перван Доњи, Перван Горњи, Пискавица, Понир, Пријаковци, Пријечани, Прњавор Мали, Радманићи,Радосавска, Рамићи, Рекавице, Славићка, Стратинска, Стричићи, Суботица, Шарговац, Шимићи, Шљивно, Верићи, Вилуси, Залужани и Зеленци.

Члан 4.

Сједиште Града је у Бањој Луци.

Члан 5.

Град је правно лице.

Град представља и заступа Градоначелник.

Члан 6.

Град има симболе – грб и заставу, који симболишу историјско, културно и природно наслијеђе Бање Луке.

Грб Града представља плаво поље, у облику штита, оивичено златном траком, са визуром Банског двора - у горњем дијелу, те листом кестена (симболом бањалучких алеја), Кастелом (Каструм) – старом римском тврђавом, у дну штита -стилизованом линијом ријеке Врбаса. Средишњи дио грба симболизује темеље Саборне цркве, у бијелој боји, а у средини темеља је крст, са оцилима, у црвеној боји.

Застава града Бање Луке је плаве боје, правоугаоног облика, односа страна: два према један, са Грбом Града у средини заставе, и текстом испод Грба: «Град Бања Лука».

Употреба симбола и имена Града биће регулисана посебном одлуком Скупштине града.

Члан 7.

Органи Града имају печате, у складу са законом.

Члан 8.

Град установљава и додјељује награде и признања.

Врсте награда и признања, критерији и поступак за додјељивање утврђују се посебном одлуком Скупштине града.

Члан 9.

У Граду, грађани остварују људска права и слободе, која су им гарантована међународним актима, Уставом и законом, без дискриминације по било којој основи. Свако има право приступа свим јавним институцијама и објектима у Граду, право да се слободно крећу и одређују своје мјесто пребивалишта и боравка, право пословања, или рада-на цијелој територији града, право да продаје и купује покретну и непокретну имовину, у складу са законом.

Сви грађани могу равноправно учествовати у вршењу јавних послова, у складу са законом.

Сви грађани и правна лица која обављају пословну дјелатност, или остварују добит, обавезна су да учествују у финансирању функција и овлашћења јединице локалне самоуправе путем пореза, такса, доприноса и других прихода, у складу са законом.

Члан 10.

Службени језици су: језик српског народа, језик бошњачког народа и језик хрватског народа.

Службена писма су ћирилица и латиница.

Члан 11.

Органи Града обезбјеђују пропорционалну заступљеност констутитивних народа и група „Осталих“ у органима Града, а на основу резултата посљедњег пописа становништва.

Одлукама и другим актима органа Града, обезбједиће се примјена принципа пропорционалне заступљености конститутивних народа и група „Осталих“.

II – ПОСЛОВИ ГРАДА

Члан 12.

Послови Града обухватају послове из самосталне надлежности, и послове пренесене посебним законом.

Послови из самосталне надлежности Града обухватају послове из области нормативне дјелатности, послове управљања градом, и послове на плану пружања услуга.

Град има право да се бави и свим другим питањима од локалног интереса, која нису искључена из његове надлежности, нити су додијељена неком другом нивоу власти.

а) САМОСТАЛНИ ПОСЛОВИ ГРАДА

Члан 13.

Град, у оквиру нормативне дјелатности и управљања градом, обавља сљедеће послове:

- усваја програм развоја Града;

- усваја развојне, просторне, урбанистичке и спроведбене планове;

- доноси буџет и завршни рачун буџета;

- уређује и обезбјеђује кориштење грађевинског земљишта и пословног простора;

- организује комуналну полицију;

- обавља послове инспекцијског надзора, у складу са законом;

- управља и располаже имовином Града;

- образује Административну службу Града и Стручну службу Скупштине града, и уређује њихову организацију;

- врши катастарске, геодетске и имовинско-правне послове, у складу са законом;

- врши наплату, контролу наплате и принудне наплате изворних прихода Града;

- врши послове правног заступања Града;

- обезбјеђује извршавање закона и других прописа, чије је извршење повјерено Граду, и

- обавља и друге послове из области нормативне дјелатности и управљања Градом, у складу са законом и другим прописима.

Члан 14.

Град-на плану пружања услуга, обавља сљедеће послове:

- врши специфичне послове у области: културе, образовања, спорта, здравства и социјалне заштите, цивилне заштите, занатства, туризма, угоститељства и заштите околине;

- уређује и обезбјеђује обављање комуналних дјелатности: производњу и испоруку воде, топлотне енергије, пречишћавање и одводњу отпадних вода, одржавање јавне хигијене, јавни превоз путника, одржавање улица, саобраћајница, паркова, гробаља и пружање погребних услуга; одвођењу атмосферских вода и других падавина и чишћење јавних површина;

- оснива предузећа, установе и друге организације за обављање послова од интереса за Град, уређује њихову организацију и управљање;

- уређује и обезбјеђује изградњу, одржавање и кориштење јавних објеката комуналне инфраструктуре, и

- обавља друге послове из области пружања услуга, у складу са законом и другим прописима.

Члан 15.

Град остварује политику уређења простора, на сљедећи начин:

- доноси урбанистички план и регулационе планове, прати и обезбјеђује њихово спровођење;

- издаје урбанистичке сагласности и одобрења за грађење;

- обезбјеђује кориштење грађевинског земљишта, даје грађевинско земљиште на кориштење, утврђује накнаду за уређење и кориштење грађевинског земљишта, и стара се о његовом уређењу и заштити;

- обезбјеђује услове за уређење насеља и кориштење јавних и других површина, одређује простор за паркирање и уређује услове и начин њиховог кориштења и управљања;

- уређује начин одлагања комуналног отпада;

- одређује подручја на којима се могу обављати одређене врсте пословних дјелатности;

- обезбјеђује услове и одређује начин изградње, односно постављања и уклањања објеката на јавним површинама - у насељеним мјестима и на неизграђеном грађевинском земљишту, и одређује услове за уклањање објеката који представљају непосредну опасност за живот и здравље људи, за сусједне објекте и безбједност саобраћаја,

- обавља и друге послове из области просторног уређења, у складу са законом.

Члан 16.

Град-у комуналној и стамбеној области, обавља сљедеће послове:

- прописује правила одржавања реда у стамбеним зградама;

- одлучује о увођењу посебне накнаде за етажне власнике, под условима прописаним посебним законом-ради обезбјеђења средстава за радове хитних интервенција у стамбеним зградама;

- прописује услове и обезбјеђује надзор над одржавањем стамбених зграда,

- одређује висину закупнине за кориштење станова којима управља, те висину закупнине за државне станове на свом подручју, под условима прописаним посебним законом-којим је уређено њихово кориштење;

- одлучује о организовању послова одржавања стамбених зграда којима управља, висини накнаде за одржавање, утврђује критерије и начин плаћања трошкова одржавања пословних просторија и станова, у којим се обавља пословна дјелатност;

- обезбјеђује поступак исељења бесправно усељених лица у државне станове и заједничке просторије, у стамбеним зградама, и друге законом утврђене послове у области становања;

- обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, те организационе, материјалне и друге услове за изградњу и одржавање комуналних објеката и комуналне инфраструктуре;

- обезбјеђује локације и услове за изградњу и одржавање гробаља, одређује услове и начине сахрањивања, и обезбјеђује средства за сахрањивање социјално незбринутих лица, умрлих на подручју града;

- обезбјеђује услове за изградњу и одржавање улица и тргова, локалних путева, сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, уређује и обезбјеђује управљање тим путевима и улицама и одобрава њихову изградњу;

- уређује начин држања домаћих животиња и кућних љубимаца на подручју града;

- обезбјеђује организацију и начин обављања јавног превоза путника, који се обавља на терторији града, и ауто-такси превоза;

- обезбјеђује надзор над обављањем комуналних дјелатности, и инспекцијски надзор,

- обавља и друге послове у области комуналних и стамбених дјелатности, у складу са законом.

Члан 17.

У области културе, Град има сљедеће надлежности:

- обезбјеђује заштиту културних добара, осим оних који су законом утврђени као добра од значаја за Републику;

- обезбјеђује заштиту и одржавање споменика и спомен обиљежја од значаја за културно-историјску традицију, ако њихова заштита и одржавање нису уређени другим прописима;

- организује манифестације и обиљежавање јубилеја у области културе од значаја за град и развој културно-умјетничког стваралаштва у граду;

- обезбјеђује услове за прикупљање, обраду, чување и давање на кориштење књига и других публикација и услове за рад библиотека чији је Град оснивач;

- обезбјеђује изградњу, реконструкцију и одржавње објеката институција културе у граду чији је оснивач Град;

- обавља и друге послове из области културе, у складу са законом.

Члан 18.

Град у области основног, средњег и високог образовања врши сљедеће послове:

- предлаже број и просторни распоред основних школа на територији града;

- предлаже уписна подручја за основне школе на територији града;

- именује чланове школских одбора, у име Града Бања Лука;

- обезбјеђује средства за подмирење материјалних трошкова средњег образовања, средства за текуће и инвестиционо одржавање објеката средњег образовања;

- обезбјеђује и друга средства прописана законом;

- прати стање у области науке и научно-истраживачке дјелатности, и предузима мјере у циљу подстицања развоја тих дјелатности;

- обезбјеђује средства за израду научно-истраживачких пројеката од интереса за град;

- обезбјеђује средства, и прописује услове за стипендирање ученика и студената:

- обавља и друге послове из области образовања, у складу са законом.

Члан 19.

Град у области здравствене заштите становништва, обавља сљедеће послове:

- обезбјеђује унапређење и очување здравља становништва, сузбијање и спречавање заразних и других обољења која се појављују у епидемиолошком облику;

- обезбјеђује провођење мјера превентивне и примарне заштите становништва;

- утврђује планове и обезбјеђује провођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације на подручју града, у циљу спречавања настанка и ширења заразних болести;

- прати здравствено стање становништва и епидемиолошку ситуацију на подручју града, и предузима мјере за њихово унапређење;

- обезбјеђује услове за преглед умрлих лица, за стручно утврђивање времена и узрока смрти изван здравствене установе, организује и финансира послове мртвозорства;

- обезбјеђује средства за спровођење вакцинације, и збрињавање обољелих од болести овисности, у складу са законом;

- обезбјеђује средства за покривање трошкова здравствене заштите социјално угрожених категорија становништва, у складу са могућностима;

- обавља друге послове из области здравствене заштите становништва, у складу са законом.

Члан 20.

Град-у области заштите права бораца, војних инвалида, породица погинулих и несталих бораца и цивилних жртава рата, обавља сљедеће послове:

- утврђује статус и права бораца, војних инвалида, породица погинулих и несталих бораца, и цивилних жртава рата, у складу са законом;

- обезбјеђује средства за побољшање материјалног положаја бораца, војних инвалида, породица погинулих и несталих бораца, и цивилних жртава рата, у складу са расположивим средствима;

- уређује и обезбјеђује рјешавање стамбених потреба бораца, војних инвалида, породица погинулих и несталих бораца и цивилних жртава рата, у складу са законом;

- обавља и друге послове из области борачко-инвалидске заштите.

Члан 21.

Град у области социјалне заштите, врши сљедеће послове:

- доноси програм развоја социјалне заштите у граду;

- обезбјеђује услове зa квалитетно пружање социјалних услуга грађанима;

- оснива Центар за социјални рад, и обезбјеђује кадровске, просторне, финансијске и техничке услове за његов рад;

- прати социјалне потребе грађана, обезбјеђује равноправне услове особама са инвалидитетом, утврђује програме побољшања квалитета живота ових особа, њихових породица и других угрожених група, дефинише политику проширене социјалне заштите на подручју Града;

- прати и помаже рад социјално-хуманитарних организација, у обављању хуманитарне дјелатности;

- обезбјеђује финансијска средства за остваривање права из области социјалне заштите, утврђених законом;

- развија и друге облике социјалне заштите, у складу са потребама и могућностима Града;

- обавља и друге послове из области социјалне заштите, у складу са законом.

Члан 22.

Град-у области друштвене бриге о дјеци и омладини, обавља сљедеће послове:

- обезбјеђује услове за боравак дјеце у предшколским установама;

- утврђује мрежу установа за предшколско васпитање и образовање дјеце на подручју града;

- обезбјеђује услове за одржавање, изградњу, доградњу, опремање и осавремењавање услова за рад установа друштвене бриге о дјеци;

- доноси средњорочне и краткорочне планове омладинске политике за подручје града;

- води регистар омладинских организација које имају сједиште на подручју града;

- планира и обезбјеђује средства за рад омладинских савјета, и учествује у финансирању програма омладинске политике на нивоу града;

- обезбјеђује објекте и услове у којима млади обављају омладинске активности на основу утврђених критерија;

- припрема и реализује годишњи програм стручног усавршавања из области омладинског рада и активности од интереса за град;

- обавља и друге послове из области друштвене бриге о дјеци и омладини, у складу са законом.

Члан 23.

Град-у области спорта и физичке културе, обавља сљедеће послове:

- обезбјеђује услове за развој и унапређење спорта и физичке културе;

- обезбјеђује услове за изградњу и кориштење спортских и рекреативних објеката;

- обезбјеђује услове за организацију и одржавање спортских такмичења, и других спортских манифестација од значаја за град;

- обезбјеђује услове за развој и унапређење аматерског спорта;

- обезбјеђује посебне услове за повећање квалитета рада са младим спортским талентима;

- обезбјеђује услове и издаје лиценце за организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за град;

- издаје лиценце за рад стручњака у спортским организацијама на подручју града;

- обавља и друге послове из области спорта и физичке културе, у складу са законом.

Члан 24.

Град-у области туризма, угоститељства, занатства и трговине, обавља сљедеће послове:

- обезбјеђује услове за развој и унапређење туристичких ресурса, и туристичке понуде града;

- утврђује висину боравишне таксе;

- обезбјеђује услове за развој туристичке информативно-пропагандне дјелатности;

- обезбјеђује услове за развој и унапређење угоститељства, прописује радно вријеме и друге услове за рад угоститељских објеката;

- обезбјеђује услове за развој и унапређење занатства и трговине, подстиче развој дефицитарних заната, у складу са интересима и потребама грађана;

- обавља и друге послове из области туризма, угоститељства, занатства и трговине, у складу са законом.

Члан 25.

Град-у области развоја привреде, приватног предузетништва и пољопривреде, обавља сљедеће послове:

- обезбјеђује услове за подстицање и развој малих и средњих предузећа, и других облика приватног предузетништва;

- обезбјеђује адекватну информисаност предузетника о поступку и условима за оснивање средњих и малих предузећа;

- утврђује Програм кориштења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе;

- доноси Програм здравствене заштите животиња на подручју града;

- доноси План прољетне сјетве;

- доноси шумско-привредну основу за шуме у државном власништву, и годишњи план газдовања у приватним шумама;

- подстиче развој пољопривреде, сточарства, воћарства на територији града;

- обавља и друге послове из ових области, у складу са законом.

Члан 26.

Град-у области заштите природних добара и животне средине, обавља сљедеће послове:

- доноси основе заштите кориштења и унапређења пољопривредног земљишта, и стара се о њиховом спровођењу;

- обезбјеђује активности и мјере које имају за циљ спречавање штетних активности, оштећења или загађивања природе, као и смањење или елиминисање настале штете;

- обезбјеђује кориштење природних ресурса на економичан и прикладан начин, у циљу очувања еколошког система, и осигурава побољшање квалитета животне средине;

- обезбјеђује стицање и унапређивање сазнања о животној средини града, и осигурава сталну едукацију из ове области;

- доноси програм заштите животне средине;

- прописује и предузима дугорочне мјере и активности на плану заштите животне средине које су од интереса за град, а нарочито сљедеће:

* обезбјеђује чистоћу животне средине на подручју града;

* врши дренажу бујичних вода, прикупљање и пречишћавање канализације на подручју града;

* врши адекватно третирање отпадних вода на територији града;

* врши заштиту од буке, вибрација и загађености ваздуха, насталих као посљедица обављања одређених дјелатности, и врши њихово мјерење;

* обезбјеђује снабдијевање града водом за пиће;

* управља зеленим површинама и заштићеним природним подручјима;

- обезбјеђује услове кориштења, и начин управљања природним језерима, изворима, јавним бунарима и јавним чесмама, и стара се о њиховој заштити, те ствара опште услове за очување чистоће обала ријека и језера;

- обезбјеђује опште услове и начине изградње и одржавања водовода у сеоским насељима, њихово кориштење, и утврђује санитарно-техничке услове за испуштање отпадних вода;

- одређује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове, одређене законом;

- обезбјеђује услове за очување, кориштење и унапређење подручја са природним љековитим својствима, и управља подручјима са природним љековитим својствима на којима је успостављен посебан режим заштите;

- прописује граничне вриједности емисије за поједине штетне и опасне материје, у случајевима утврђеним законом;

- објављује податке о стању квалитета ваздуха;

- стара се о побољшању квалитета ваздуха, за подручја са угроженим квалитетом ваздуха, предузима одговарајуће мјере;

- утврђује мјере за организовано и нешкодљиво уклањање животиња, обезбјеђује услове карантина за животиње, са подручја града;

- обавља послове евиденције о квалитету стоке, одабраним мушким приплодним грлима, прописује услове и начине држања пчела и постављања пчелињака, и одређује подручја за селекцију пчела;

- обезбјеђује вршење инспекцијског надзора из области заштите животнесредине;

- остварује сарадњу са другим јединицама локалне самоуправе, на плану заштите и унапређења животне средине;

- обезбјеђује очување природних вриједности на свом подручју, и доноси акте о стављању под заштиту одређеног природног добра, и

- обавља друге послове из области заштите природних добара и животне средине, у складу са законом.

Члан 27.

Град обезбјеђује информисање и јавно обавјештавање о питањима од значаја за живот и рад грађана, а нарочито:

- редовно објављује одлуке Скупштине гада и Гадоначелника, и друге акте у Службеном гласнику Града, на web-страници, и на огласној плочи;

- обезбјеђује и организује континуирано обављање послова информисања;

- омогућује-представницима медија, удружењима грађана, и другим заинтересованим лицима, увид у документа органа Града;

- обезбјеђује одржавање конференција за штампу, и друге видове обавјештавања јавности, путем медија;

- обезбјеђује и успоставља пунктове за информисање грађана;

- организује и одржава службену интернет-страницу Града;

- организује посебан систем обавјештавања-у случају елементарних непогода, епидемија, или других ситуација опасних по живот и здравље становништва, и

- на друге начине развија и унапређује систем информисања и јавног обавјештавања.

Члан 28.

Град у области заштите грађана и материјалних добара од елементарних и других већих непогода, обавља сљедеће послове:

- доноси Програм цивилне заштите града;

- доноси План заштите од пожара за подручје града;

- организује цивилну заштиту и заштиту од пожара, проводи мјере цивилне заштите и заштите од пожара;

- одређује превентивне мјере за случај непосредне опасности од елементарних и других већих непогода;

- планира и утврђује изворе финансирања и извршавања задатака цивилне заштите, и заштите од пожара;

- формира штабове, јединице, и одређује повјеренике цивилне заштите;

- одређује мјере за ублажавање и отклањање непосредних посљедица од елементарних и других већих непогода;

- одређује предузећа и друга правна лица, која су обавезна донијети планове заштите од пожара, и друга општа акта, у складу са законом и Планом заштите града од пожара;

- обавља и друге послове из области цивилне заштите, и заштите од пожара, у складу са законом.

Члан 29.

Град организује Службу за пружање правне помоћи ради заштите и остваривања права и интереса грађана на подручју града.

Организација и послови Службе правне помоћи регулишу се актом којим се уређује организација Административне службе Града.

б) ПРЕНЕСЕНИ ПОСЛОВИ ГРАДА

Члан 30.

Град обавља и послове државне управе, када му се законом пренесу у надлежност.

Када се послови државне управе преносе у надлежност Града, прије доношења закона којим се ти послови преносе у надлежност Града, Скупштина града ће захтијевати претходне консултације са надлежним републичким органима.

III – ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ОРГАНА ГРАДА

Члан 31 .

Органи града су:

- Скупштина града, и

- Градоначелник.

А) СКУПШТИНА ГРАДА

Члан 32.

Скупштина града је представничко тијело грађана града, и орган одлучивања и креирања политике Града.

У окриву свог дјелокруга, Скупштина града:

1. доноси статут Града;

2. доноси одлуке и друга општа акта, и даје њихово аутентично тумачење;

3. доноси буџет, завршни рачун буџета, и усваја извјештај о реализацији буџета;

4. доноси економски план, план развоја и инвестиционе програме;

5. доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме;

6. доноси програм уређења грађевинског земљишта;

7. доноси спроведбене планове;

8. доноси одлуке, и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, борачко-инвалидске заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о дјеци и омладини, информисања, занатства, туризма, угоститељства, привреде, приватног предузетништва, пољопривреде, шумарства и заштите околине;

9. утврђује градске таксе, накнаде за уређење и кориштење грађевинског земљишта, накнаду за кориштење пословног простора, и друге локалне изворе јавних прихода, који по закону припадају Граду;

10. доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите, и заштите од пожара, у складу са законом, и предузима мјере за функционисање истих;

11. доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Града;

12. доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова, дијелова насељених мјеста и мјесних заједница;

13. доноси одлуку о проглашењу празника града;

14. доноси одлуку о употреби симбола града;

15. доноси одлуку о чланству града у Савезу општина и градова, о удруживању у друге савезе и организације, успоставља и остварује сарадњу са другим општинама и градовима;

16. доноси план кориштења јавних површина;

17. доноси одлуку о наградама и признањима;

18. бира и разрјешава предсједника Скупштине града, потпредсједника Скупштине града,замјеника градоначелника Града, секретара Скупштине града и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине града;

19. бира, именује и разрјешава начелнике организационих јединица Административне службе Града, на приједлог Градоначелника;

20. образује стручну службу за потребе Скупштине и њених радних тијела;

21. одлучује о задужењу Града;

22. усваја пословник;

23. разматра годишњи извјештај о раду Градоначелника, и о истом заузима свој став;

24. одлучује о покретању иницијативе за опозив Градоначелника, у складу са законом;

25. оснива предузећа и установе комуналних и других дјелатности-за обављање послова од интереса за Град, и управља истим у складу са законом;

26. расписује јавни зајам и самодопринос;

27. расписује референдум;

28. доноси одлуке о образовању мјесних заједница на подручју града;

29. даје мишљење о промјени граница града;

30. именује, и разрјешава, органе управљања и руковођења-у јавним предузећима и установама чији је оснивач Град, у складу са законом;

31. разматра изјештаје о раду, и програме рада предузећа и установа чији је оснивач Град;

32. разматра и одлучује о грађанским иницијативама,

33. одлучује о успостављању сарадње са другим општинама и градовима;

34. обавља друге послове, у складу са законом.

Члан 33.

Скупштина града има 31 одборника.

Одборници Скупштине града бирају се на непосредним тајним изборима, у складу са Законом, на период од 4 године.

Члан 34.

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен за изражено мишљење или давање гласа у Скупштини града.

Члан 35.

Скупштина града доноси одлуке-већином гласова од укупног броја одборника, на начин регулисан Пословником.

Члан 36.

Скупштина града има предсједника, потпредсједника и секретара, које бира на временски период трајања мандата Скупштине.

Члан 37.

Предсједник и потпредсједник Скупштине-бирају се на конститутивној сједници, из реда одборника, већином гласова од укупног броја одборника, у складу са законом.

Члан 38.

Предсједник Скупштине заступа, и представља Скупштину града, сазива сједнице, и њима предсједава, и потписује акте Скупштине.

Члан 39.

Потпредсједник Скупштине града обавља послове, утврђене Статутом и Пословником Скупштине града, и замјењује предсједника Скупштине града, у случају његове спријечености.

Члан 40.

Прва сједница Скупштине града, у новом сазиву, одржаће се најкасније 30 дана након објављивања резултата избора, у складу са законом.

Члан 41.

Прву сједницу Скупштине града-у новом сазиву, сазива предсједник Скупштине града-ранијег сазива, и њом предсједава до избора радног предсједништва.

Радно предсједништво обавља консултације са представницима политичких странака чији су одборници изабрани у Скупштину града, и предлаже састав Комисије за верификацију мандата, и Комисије за избор и именовање.

Остала питања везана за конститутивну сједницу Скупштине града, регулисаће се Пословником Скупштине града.

Члан 42.

Пословником о раду Скупштине града регулишу се питања која се односе на права и обавезе одборника, њихову одговорност, начин избора и разрјешења предсједника Скупштине града, и његова права и обавезе; начин и поступак именовања и разрјешења потпредсједника Скупштине града-и његова права и обавезе, начин и поступак именовања и разрјешења замјеника градоначелника; начин избора секретара Скупштине града-и његова права и дужности; поступак сазивања сједнице Скупштине града, утврђивање дневног реда сједнице, утврђивање резултата гласања, овлаштење предлагача сазивања сједнице-уколико је не сазове предсједник; поступак предлагања и доношења општих аката, обавјештавање јавности о раду Скупштине града, избор радних тијела Скупштине града, њихов састав, надлежност и начин рада; програм рада Скупштине града и начин вођења записника, као и друга питања од значаја за организацију и рад Скупштине града.

Члан 43.

Функција одборника Скупштине града неспојива је са функцијом градоначелника, замјеника градоначелника, секретара Скупштине и запослених у Административној служби Града и у подручним јединицама републичких органа.

Члан 44.

Скупштина града може образовати сталне комисије, одборе и савјете, друга стална и повремена радна тијела чији се састав, дјелокруг и начин рада уређује Пословником Скупштине града, односно, одлуком о образовању.

Члан 45.

Скупштина града бира и именује секретара Скупштине града, на вријеме трајања мандата Скупштине, из реда дипломираних правника са положеним стручним испитом за рад у Административној служби, или са правосудним испитом, и са пет година радног искуства у струци.

Члан 46.

Секретар Скупштине града своју дужност обавља професионално, на начин утврђен Пословником.

Секретар Скупштине врши дужност до истека мандата Скупштине града, а послове из дјелокруга послова секретара обавља до избора секретара новог сазива Скупштине.

Секретар Скупштине града руководи Стручном службом Скупштине града, и одговара Скупштини града за свој рад, и за рад Стручне службе.

Секретар Скупштине је главни и одговорни уредник Службеног гласника Града.

Члан 47.

Секретар Скупштине, у сарадњи са предсједником Скупштине и градоначелником, припрема Приједлог дневног реда, и обезбјеђује услове за рад Скупштине.

Секретар пружа стручну помоћ предсједнику Скупштине, одговара за законитост рада Скупштине, и врши друге послове утврђене Пословником Скупштине.

Члан 48.

На приједлог градоначелника, Скупштина града бира, именује и разрјешава начелнике организационих јединица Административне службе Града, на вријеме трајања мандата Скупштине града, у складу са законом.

Начелник организационе јединице Административне службе Града руководи организационом јединицом, и одговоран је за њен рад.

За начелника организационе јединице Административне службе Града, може бити именовано лице које има високу стручну спрему, пет година радног искуства у струци, и друге услове-утврђене законом и актом о организацији и систематизацији радних мјеста у Административној служби Града.

Начелник организационе јединице Административне службе Града, за свој рад, одговара градоначелнику и Скупштини града, у складу са законом.

Б) ФУНКЦИОНЕРИ ГРАДА

Члан 49

Функционери Града су:

- градоначелник,

- замјеник градоначелника,

- предсједник Скупштине, и

- потпредсједник Скупштине.

В) ГРАДОНАЧЕЛНИК

Члан 50.

Градоначелник је носилац извршне власти у Граду, руководи Административном службом Града, и одговоран је за њен рад.

Градоначелник заступа и представља Град.

Члан 51.

Градоначелник се бира на период од четири године, непосредним тајним изборима, у складу са законом.

Разрјешење, прије истека мандата, и опозив градоначелника спроводи се у складу са законом.

Члан 52.

Уколико градоначелник своју функцију не врши у складу са законом, или не спроводи одлуке Скупштине града, једна трећина одборника може покренути питање његовог опозива.

Поступак опозива може покренути и 10% бирача, уписаних у бирачки списак града.

Скупштина града је дужна да сваку иницијативу за опозив градоначелника стави на дневни ред, и, у року од 30 дана од дана пријема иницијативе донесе одлуку.

Члан 53.

Ако Скупштина града донесе одлуку о покретању поступка опозива градоначелника, спроводи се поступак опозива, о чему грађани одлучују непосредним тајним гласањем, у року од 30 дана од дана доношења одлуке.

Градоначелнику престаје мандат-ако се за његов опозив изјасни натполовична већина од броја бирача који су изашли на гласање за опозив.

Члан 54.

У случају оставке и трајне спријечености градоначелника да обавља функцију, а до истека мандата је преостало више од годину дана, расписују се избори у року од 60 дана, у складу са законом.

Члан 55.

Градоначелник је надлежан да:

1. предлаже Статут Града;

2. предлаже одлуке и друге акте које доноси Скупштина града,

3. израђује Нацрт, и подноси Скупштини на усвајање, годишњи буџет и одлуке о изврењу буџета, у складу са законом;

4. предлаже Скупштини доношење развојних планова, просторних и урбанистичких планова и осталих планских докумената;

5. извршава законе и друге прописе Републике;

6. спроводи политику Града и извршава одлуке и друге акте Скупштине града;

7. доноси одлуке о распологању средствима буџета Града, у складу са Одлуком о извршењу буџета, и одговара Скупштини града за законито и намјенско трошење средстава буџета;

8. обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности Града, његових права и обавеза;

9. одговоран је за законитост аката које предлаже Скупштини града;

10. доноси одлуку о оснивању Административне службе Града;

11. доноси Правилник о организацији послова и систематизацији радних мјеста Административне службе Града;

12. доноси план цивилне заштите, и обезбјеђује његову реализацију;

13. наређује мјере за ублажавање и отклањање непосредних посљедица од елементарних и других већих непогода;

14. предузима оперативне и друге мјере у случају поремећаја или прекида у обављању комуналних дјелатности;

15. доноси појединачне акте-за које је овлаштен законом, Статутом и другим општим актима;

16. реализује сарадњу Града са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине града;

17. даје сагласност на статуте, и друге опште акте предузећа и установа чији је оснивач Град;

18. подноси извјештај Скупштини града о свом раду, и о раду Административне службе Града;

19. покреће иницијативу да се, до одлуке надлежног суда, обустави од извршења пропис Скупштине града, општи или појединачни акт ако сматра да је супротан Уставу или закону;

20. закључује уговоре у име Града;

21. одлучује о сукобу надлежности између Административне службе Града и организација које врше послове од интереса за Град;

22. рјешава-у другом степену по жалбама на првостепена рјешења Административне службе Града, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи;

23. обавља и друге послове, утврђене законом и Статутом.

Члан 56.

Градоначелник има замјеника.

Замјеник градоначелника замјењује градоначелника у пословима које му он повјери, а у случају спријечености и одсуства градоначленика, замјењује га у свим пословима.

Замјеника градоначелника бира Скупштина града, на приједлог градоначелника, на начин и по поступку прописаном Пословником.

Члан 57.

Замјеник Градоначелника може бити разријешен дужности и прије истека мандата ако: поднесе оставку, ако због издржавања казне затвора мора бити одсутан са рада шест мјесеци, или дуже, са даном ступања на издржавање казне, због дуге и тешке болести која га онемогућава да обавља дужност, због неморалног и недоличног понашања, због већих пропуста у раду или злоупотребе функције коју обавља, и у другим случајевима, утврђеним законом.

Приједлог за разрјешење замјеника градоначелника-Скупштини града, може поднијети градоначелник, или 10 одборника, у писаној форми, са образложењем.

Скупштина града је дужна одлучити о приједлогу за разрјешење у року од 30 дана од дана пријема приједлога.

Скупштина града је дужна, у року од 30 дана од дана разрјешења, провести поступак избора новог замјеника градоначелника.

Поступак разрјешења замјеника градоначелника уређује се Пословником.

Члан 58.

Градоначелник, самостално, утврђује структуру и организацију Административне службе Града, у складу са критеријумима и принципима, прописаним законом.

Члан 59.

Актом о оснивању Административне службе Града, градоначелник је дужан обезбиједити примјену принципа ефикасности, дјелотворности и економичности администрације.

IV – ИМОВИНА И ФИНАНСИРАЊЕ ГРАДА

Члан 60.

Имовину Града Бања Лука чине: покретне и непокретне ствари и имовинска права, у складу са законом.

Имовином Града управља и располаже Скупштина града.

Скупштина је дужна управљати и располагати имовином Града, у интересу грађана, пажњом доброг домаћина и привредника, у складу са законом.

Члан 61.

За обављање послова утврђених Уставом, законом и овим Статутом, Граду припадају приходи, одређени законом.

Члан 62.

Град има буџет, у којем су исказани сви приходи и расходи Града.

Приходи Града су:

- приходи остварени од пореза, такса, накнада и других прихода, у складу са законом;

- приходи остварени од такса, накнада, које Град прописује у складу са законом;

- приходи од имовине и имовинских права Града;

- приходи које Град оствари по основу повјерених послова;

- приходи од самодоприноса;

- приходи од новчаних казни, изречених у прекршајном поступку, утврђеним актима Града;

- и остали законом утврђени приходи.

Члан 63.

Корисници средстава буџета Града, чији је оснивач Град, дужни су, Скупштини града, поднијети годишњи извјештај о свом раду, остваривању Програма рада и кориштењу средстава буџета.

Законски корисници средстава буџета Града дужни су, на захтјев органа Града, поднијети извјештај о свом раду, и о кориштењу средстава буџета.

Члан 64.

Буџет Града се доноси за календарску годину, прије њеног почетка.

Ако се, у року из претходног става, буџет не донесе, Скупштина града доноси одлуку о привременом финансирању, у складу са законом.

Одлуку из претходног става доноси Скупштина града, на приједлог градоначелника.

Члан 65.

Градоначелник, утврђује Нацрт буџета Града, и обезбјеђује провођење јавне расправе о истом.

Приједлог буџета градоначелник подноси Скупштини града, на усвајање, у складу са законом.

Члан 66.

Извјештај о извршењу буџета, разамтра и усваја Скупштина града, у складу са законом.

V – АКТИ ОРГАНА ГРАДА

Члан 67.

Органи Града, у вршењу послова из своје надлежности, доносе: Статут, Пословник, одлуке, правилнике, наредбе, рјешења, упутства, закључке, препоруке и резолуције.

Члан 68.

Скупштина града доноси: Статут, Пословник, одлуке, програме, наредбе, рјешења, закључке, препоруке и резолуције.

Члан 69.

Градоначелник-у вршњу послова, доноси: одлуке, правилнике, наредбе, упутства, рјешења и закључке.

Члан 70.

Грађани и удружења грађана могу подносити, органима Града, иницијативе за доношење аката-из њихове надлежности.

Иницијатива се доставља у писаном облику-са образложењем, назнаком органа којем се упућује и акта чије доношење се иницира.

Орган којем је иницијатива достављена дужан је исту размотрити, и обавијестити подносиоца у року од 60 дана од дана подношења.

Члан 71.

Приједлог за доношење акта из надлежности Скупштине града подноси градоначелник.

Приједлог за доношење акта из надлежности Скупштине града могу поднијети и друга лица, у складу са законом.

Члан 72.

Одлуке и друга општа акта Скупштине града и градоначелника објављују се у Службеном гласнику Града Бања Лука, а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.

Изузетно, општим актом се може, из оправданих разлога, утврдити да ступа на снагу прије објаве, са даном доношења.

Одлуке и друга општа акта органа Града не могу имати повратно дејство.

У Службеном гласнику Града, осим одлука и других општих аката, објављују се: аутентична тумачења аката органа Града, одлуке Уставног суда које се односе на законитости аката органа Града, програми и планови од интереса за информисање грађана, одлуке о изборима и именовањима, акти располагања некретнинама на територији града, те други акти-када о томе одлуче органи Града.

Члан 73.

Градоначелник је дужан да, у року од 15 дана од дана објављивања Службеног гласника Града Бања Лука, Службени гласник Града Бања Лука достави Влади Републике Српске, Министарству управе и локалне самоуправе.

VI – ЈАВНОСТ РАДА

Члан 74.

Рад органа Града је јаван.

Органи Града дужни су упознати јавност о обављању послова из свог дјелокруга, и извјештавати о свом раду-путем средстава јавног информисања, или на други прикладан начин.

Начини обавјештавања јавности о раду органа Града-утврдиће се посебним актима органа Града.

Члан 75.

Службена саопштења и изјаве за средства јавног информисања дају:

1. предсједник Скупштине о раду Скупштине града,

2. Градоначелник-о раду извршне власти у Граду.

Предсједник Скупштине града и градоначелник могу овластити и друга лица за давање службених саопштења о раду органа Града.

Члан 76.

Јавност рада органа Града обезбјеђује се кроз слободу приступа информацијама свим физичким и правним лицима, у складу са законом.

Члан 77.

Средствима јавног информисања достављају се позиви и материјали за сједнице органа Града-ради информисања јавности.

Представници средстава јавног информисања могу присуствовати сједницама Скупштине града.

Изузетно, сједница Скупштине града се може одржати без присуства јавности, на начин прописан Пословником.

VII – УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Члан 78.

Облици непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи су:

1. референдум,

2. збор грађана,

3. грађанска иницијатива,

4. мјесна заједница,

5. јавна расправа,

6. панели грађана,

7. сати грађана у Скупштини града,

8. други облици учешћа.

Члан 79.

Грађани, непосредно учествујући у локалној самоуправи, одлучују о:

- изградњи комуналних објеката, начину обезбјеђивања финансијских средстава за изградњу тих објеката, и о начину коришћења и управљања тим објектима;

- покретању иницијативе за доношење и измјену прописа и општих аката из надлежности локалне заједнице;

- упућивању препорука и приговора на рад органа локалне самоуправе;

- покретању иницијативе за издвајање и припајање насељених мејста из састава Града.

1) РЕФЕРЕНДУМ

Члан 80.

Скупштина града може расписати референдум за територију града, за једнуили више мјесних заједница, и за дио мјесне заједнице, о питањима из надлежности Скупштине града, која се односе на посебне потребе и интересе грађана.

Члан 81.

Приједлог за расписивање референдума могу поднијети:

1. 1/3 одборника Скупштине града,

2. градоначелник,

3. збор грађана мјесне заједнице на чијем подручју се тражи расписивање референдума.

Члан 82.

Одлуку о расписивању референдума доноси Скупштина града, у року од 30 дана од дана подношења приједлога.

Одлуком из претходног става, одређује се питање о којем ће се грађани изјаснити на референдуму, дан и подручје на којем се спроводи референдум.

Члан 83.

Право одлучивања на референдуму имају грађани који имају пребивалиште на подручју града, и који су уписани у бирачки списак.

Члан 84.

Референдум проводи посебна комисија, коју именује Скупштина града, на приједлог градоначелника.

Комисију из претходног става чине предсједник, секретар и пет чланова.

Члан 85.

Референдум се проводи по поступку прописаним законом, и овим Статутом.

Одлука донесена на референдуму је обавезујућа, и објављује се у Службеном гласнику Града.

Члан 86.

Одлука је донесена на референдуму ако се за њу изјаснила већина од укупног броја уписаних гласача са подручја за које је референдум расписан.

2) ЗБОР ГРАЂАНА

Члан 87.

На збору, грађани могу расправљати о свим питањима из дјелокруга самосталних послова Града, иницирати и предлагати начине рјешавања одређених питања, и доношење аката из дјелокруга Скупштине града.

Збор грађана се одржава за подручје мјесне заједнице.

Члан 88.

Збор грађана може сазвати градоначелник, предсједник Скупштине града, предсједник савјета мјесне заједнице, и сваки одборник на подручју мјесне заједнице-на којој има пребивалиште.

Предсједник савјета мјесне заједнице дужан је сазвати збор грађана-на писмени захтјев најмање 50 бирача.

Члан 89.

Сазивање и начин рада збора грађана утврдиће се посебном одлуком Скупштине града.

Члан 90.

Закључци-донесени на збору грађана, достављају се органима Града и институцијама на које се односе.

Надлежни органи, из претходног става дужни су размотрити закључке са збора грађана, и о свом ставу, односно предузетим мјерама, - обавијестити збор грађана, најкасније у року од 60 дана, од дана пријема закључка.

3) ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА

Члан 91.

Скупштина града је дужна размотрити грађанску иницијативу, коју је потписом, подржало 5% бирача, уписаних у бирачки списак.

Иницијатива грађана се подноси у писменом облику; мора бити образложена, уз потписе грађана и уз јединствене матичне бројеве.

Уколико су за реализацију грађанске иницијативе потребна средства, иницијатива мора садржавати приједлог начина њиховог обезбјеђивања.

Скупштина града је дужна донијети одлуку о достављеној грађанској иницијативи, најкасније 60 дана од дана пријема иницијативе.

Члан 92.

Сваки грађанин, или удружење грађана, има право упућивати органима Града представке и притужбе, и давати приједлоге за рјешавање одређених питања из њиховог дјелокруга.

Органи из претходног става дужни су, у року од 30 дана од дана подношења представке, притужбе или приједлога,-дати одговор подносиоцима.

4) МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

Члан 93.

Мјесна заједница се образује одлуком Скупштине града, за подручје на којем постоји интерес становника, које представља територијалну и функционалну цјелину, а на којем постоји међусобна повезаност грађана и могућност остваривања заједничких интереса и потреба.

Одлуком из претходног става-утврђује се: назив, подручје и послови које врши мјесна заједница, и друга питања од значаја за рад мјесне заједнице.

Нацрт одлуке из претходног става, доставља се на јавну расправу-по поступку, прописаним Пословником Скупштине града.

Члан 94.

У мјесној заједници, грађани задовољавају заједничке интересе и потребе у областима: уређења насеља, становања, комуналних дјеалтности, здравствене и социјалне заштите, заштите животне средине, образовања, васпитања, физичке културе, као и у другим областима које грађани у мјесној заједници сматрају битним.

Путем савјета мјесне заједнице грађани учествују у поступку утврђивања приједлога планова изградње објеката комуналне инфраструктуре-на подручју мјесне заједнице.

Члан 95.

Интерес становника за образовање, промјену подручја или назива мјесне заједнице утврђује се на збору грађана.

Иницијативу за образовање, промјену подручја и назива мјесне заједнице, може покренути најмање 5% бирача-са подручја за које се предлаже образовање, промјена подручја или назива мјесне заједнице.

Члан 96.

Иницијатива за образовање мјесне заједнице, за промјену њеног подручја или назива, обавезно садржи:

- податке о подручју за које се предлаже образовање мјесне заједнице, промјена њеног подручја или назива мјесне заједнице, границе мјесне заједнице, број становника и друго;

- начин на који се предлаже образовање, промјена подручја или назива мјесне заједнице;

- разлоге због којих се предлаже образовање мјесне заједнице, промјена подручја или назива мјесне заједнице.

Иницијатива из става 1. мора да буде образложена, и да садржи и друге податке-који ће омогућити да се, о покренутој иницијативи, у утврђеном поступку, донесе одлука.

Члан 97.

Предсједник Савјета мјесне заједнице је дужан да у року од 30 дана од дана пријема иницијативе, сазове збор грађана, ради одлучивања о покренутој иницијативи.

Збор грађана може пуноважно одлучивати о иницијативи за образовање мјесне заједнице, промјену подручја или назива мјесне заједнице, ако је на збору присутно:

- у мјесној заједници која има до 3.000 бирача – најмање 150 бирача,

- у мјесној заједници која има од 3.000 до 10.000 бирача – најмање 250 бирача, и

- у мјесној заједници која има преко 10.000 бирача – најмање 350 бирача.

О иницијативи из претходног става гласа се јавно - на збору грађана, а иницијатива је прихваћена ако се за исту изјасни већина од укупног броја присутних на збору грађана.

Члан 98.

Збор грађана доноси одлуку о прихватању иницијативе, коју доставља Скупштини града - на разматрање.

Скупштина града је дужна да, у року од 60 дана од дана пријема одлуке о прихватању иницијативе, исту размотри-у погледу постојања услова за образовање, промјену подручја или назива мјесне заједнице.

Уколико Скупштина града заузме став да су испуњени услови за образовање, промјену подручја или назива мјесне заједнице,-доноси одлуку о прихватању иницијативе за образовање, промјену подручја или назива мјесне заједнице.

Ако Скупштина града заузме став да не постоје услови за образовање, промјену подручја или назива мјесне заједнице, о томе ће обавијестити Збор грађана, као подносиоца иницијативе.

Члан 99.

Орган мјесне заједнице је Савјет мјесне заједнице, који броји највише 11 чланова.

Савјет има предсједника и замјеника предсједника, који се бирају на период од четири године.

Члан 100.

Савјет мјесне заједнице бирају грађани, који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице, непосредно-на збору грађана, на начин прописан одлуком.

Члан 101.

Одлуку о расписивању избора за савјете мјесних заједница доноси Скупштина града.

Члан 102.

Послови које врши мјесна заједница, поступак избора органа мјесне заједнице, начин финансирања, и друга питања од значаја за рад мјесне заједнице, регулисаће се одлуком.

Члан 103.

Средства за финансирање рада мјесних заједница обезбјеђују се у буџету Града.

Члан 104.

Стручне и административне послове за потребе органа мјесне заједнице, обавља Административна служба Града.

5) ЈАВНА РАСПРАВА

Члан 105.

Јавна расправа обавезно се спроводи-о Нацрту Статута Града, Нацрту Одлуке о буџету, Плану развоја, Нацрту урбанистичког и регулационих планова, као и о другим актима која Скупштина града упути на јавну расправу.

Члан 106.

Ближе одредбе о провођењу јавне расправе регулисаће се Пословником Скупштине града.

6) ОСТАЛИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Члан 107.

Панели грађана, сати грађана у Скупштини града, и други облици учешћа грађана у локалној самоуправи прописаће се Пословником Скупштине града.

VIII – САРАДЊА ГРАДА СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА

Члан 108.

У обављању послова локалне самоуправе, Град остварује сарадњу са другим градовима и општинама, а првенствено са сусједним општинама.

Сарадња из претходног става планира се и остварује у пословима који су од заједничког интереса.

Члан 109.

Град се може удружити у Савез општина и градова Републике Српске ради унапређења и заштите интереса Града, о чему одлуку доноси Скупштина града.

Одлуком из претходног става, утврђују се циљеви удруживања, начин остваривања тих циљева, и друга питања од значаја за рад Савеза.

Члан 110.

Град може приступити домаћим и међународним удружењима локалних заједница, и сарађивати са јединицама локалне самоуправе у Федерацији БиХ, и у другим државама, у складу са Законом.

Одлуку о приступању, односно остваривању сарадње из претходног става, доноси Скупштина града.

На основу одлуке из претходног става, Скупштина града може закључити споразум, протокол или повељу о сарадњи, односно партнерству.

Члан 111.

Органи Града могу остваривати сарадњу и са другим субјектима, као што су вјерске заједнице, удружења грађана и други.

IX – ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЈЕНУ СТАТУТА ГРАДА

Члан 112.

Статут Града доноси Скупштина Града, већином гласова од укупног броја одборника.

Статут Града се мијења статутарном одлуком, или доношењем новог Статута.

Члан 113.

Иницијативу за промјену Статута може поднијети 1/3 одборника Скупштине града, предсједник Скупштине Града, и стално радно тијело Скупштине, у чијем су дјелокругу статутарна питања.

Иницијатива се подноси градоначелнику, у писменом облику, са образложењем.

Иницијативу за промјену Статута могу дати грађани-путем збора грађана и у форми грађанске иницијативе, на начин прописан Статутом.

Члан 114.

Приједлог за доношење, измјене и допуне Статутуа, могу поднијети градоначелник, најмање 1/3 одборника Скупштине Града, 20% бирача или 1500 бирача са подручја града.

Приједлог Статута или Одлуке о промјени Статута утврђује градоначелник, и доставља Скупштини града, на одлучивање.

Члан 115.

Ако Скупштина града не прихвати приједлог за промјену Статута, исти се не може ставити на дневни ред Скупштине, прије истека 6 мјесеци од дана закључења расправе о приједлогу промјене Статута.

X – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 116.

Након ступања на снагу Статута Града, органи Града су дужни усагласити све прописе, који нису у складу са одредбама овог Статута.

Члан 117.

Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Града Бања Лука (Службени гласник Града Бања Лука, бр.4/2000.).

Члан 118.

Изглед симбола из члана 6. став 2. и 3. је привременог карактера, и утврдиће се посебном статутарном одлуком, након проведеног-законом прописаног поступка.

Члан 119.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-022-4/05.